En TOPOGRAFIA VALÈNCIA S.L. posem a la seua disposició els servicis següents:
  • Alçaments topogràfics
  • Topografía d’obres
  • Cadastre
  • Xarxes geodèsiques y topogràfiques
  • Implantació de Sistemes SIG
  • Làser Escàner 3D
  • Treballs especials

Alçaments topogràfics

Hui en dia la situació actual d’un terreny és la base de qualsevol projecte independentment de la seua envergadura. Conéixer adequadament la planimetria i altimetria del terreny sobre el qual es va a planejar una obra d’enginyeria, posicionar servicis afectats existents que obliguen a modificar el traçat inicial del projecte o conéixer la ubicació exacta d’elements com l’arbratge o mobiliari urbà és de crucial importancia.

Topografía d'obres

Proporcionem un servici complet, ràpid i eficaç d’assistència tècnica en obra des de l’alçament de l’estat actual fins a l’edició de plans “as built”. Incloent cubicacions i càlcul de moviments de terres per a certificacions o control d’abocadors, així com tot tipus de replantejaments. També preparem les dades del terreny per a procedir a un control i guiat de maquinària 3D.

Cadastre

Posem a la seua disposició la nostra experiència per realitzar amb garanties una sèrie de tasques que sovint sorgixen per discrepàncies veïnals com a delimitacions de parcel·les, oferint una solució definitiva amb l’amollonament de límits i les certificacions de superficies, necessàries també en el cas d’operacions de compravenda. Finalment ajudem als nostres clients amb gestions administratives per a la segregació o agrupació de parcel·les, variació de titularitat, etc… donant lloc a l’esmena de discrepàncies cadastrals que s’hagen pogut originar.

Xarxes geodèsiques y topogràfiques

La nostra qualificació ens permet realitzar des d’una implantació de bases de replantejament fins la realització total de projectes de densificació i manteniment de xarxes geodèsiques. També disposem de la instrumentació necessària per a dur a terme anivellacions d’alta precisió.

Implantació de Sistemes SIG

Des de Topografia València, oferim solucions integrals per a qualsevol projecte de Sistema d’Informació Geogràfica.

Comptem amb un equip multidisplicinar format per Tècnics Superiors i Mitjans per a l’adquisició i adequació de dades, també amb Llicenciats en Informàtica amb àmplia experiència en l’adaptació i desenvolupament de programari SIG. Les nostres àrees d’actuació són:
Consultoria
Anàlisi de la problemàtica, redacció dels documents d’especificacions, preparació de plecs, etc. Tant dels models de dades com del programari de gestió de la informació.
Desenvolupament
A partir del document d’especificacions, podem personalitzar les seues programaris o bé desenvolupar des de zero noves programaris, tant per a entorns d’escriptori com a web.
Dades
Les dades són una part fonamental dels SIG. Des de TV estem en disposició d’aportar la dita informació, ja siga a partir de presa en camp o l’adequació de bases de dades ja existents.

Làser Escàner 3D

Escàner làser pertanyent a la gamma dels Sistemes Topogràfics d’Alta Definició (HDS – High Definition Surveying) està sent utilitzat com la ferramenta imprescindible per als projectes més exigents. Perquè no s’escape cap detall, el nostre equip altament qualificat s’encarrega de realitzar alçaments de milions de punts recreant així espais complexos.

Treballs especials

A més de tots els treballs abans mencionats, també comptem amb els mitjans materials necessaris per a realitzar Topografia industrial de precisió. Aportem també a gabinets d’arquitectura i disseny l’ajuda necessària per a dur a terme els seus projectes de remodelació d’espais per mitjà del mesurament de fatxades i interiors d’edificis.